علایم اختلال پردازش زبانی – شنوایی

علایم اختلال پردازش زبانی – شنوایی

1 سال پیش
  • عدم توانایی تعیین منبع صدا
  • مشکل در تشخیص صدای افراد
  • مشکل در تمایز میان اصوات/ کلمات؛ مانند “امین” و “امیر”
  • مشکل در حذف صداهای دیگر زمانی که با کسی مکالمه دارد
  • صداهای بلند، ناگهانی، یا گوشخراش او را ناراحت می کند
  • مشکل در درک، توجه به و یادآوری آنچه خوانده شده یا گفته شده؛ اغلب درخواست تکرار می کند ممکن است فقط دو توالی دستوری را به خاطر بسپارد
  • به دیگران نگاه می کند تا قبل از پاسخ دهی مطمئن شود
  • مشکل در بیان ایده ها به شکل کلمه ( کلامی یا نوشتاری )
  • اغلب خارج از نوبت یا خارج از موضوع صحبت می کند
  • اگر درک نشود، در تکرار جملات مشکل دارد؛ ممکن است ناراحت و عصبانی شود و صحبت را رها کند

موارد مرتبط