قوانین و مقررات

این متن بیان کنندۀ شرایط عمومی استفاده از “توان” از هر کانالی و نه محدود به سرویس یا اپلیکیشن می باشد و شرحِ وظایف و خدمات را معین می کند. با دسترسی، استفاده، و یا ثبت نام برای هر یک از این موارد شامل (وبسایت، اپلیکیشن یا سایر خدمات دیگر توان، در واقع شما یک قرارداد قانونی را با استفاده از این شرایط با “توان” پذیرفته اید.